.
ออกแบบโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ

ออกแบบอาคารศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ออกแบบอาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ BRIB

ออกแบบอาคารศูนย์ต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล

ออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักมาตรวิทยา

ออกแบบโรงงานผลิตยาแห่งใหม่ (กระต่ายบิน)

ออกแบบโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ออกแบบอาคารวิจัย Science and Innovation Center Expansion Phase II-PTTCH

ออกแบบโรงงานยา Atlantic

ออกแบบอาคารวิจัย Flow Assurance

ออกแบบโรงงานยา ชุมชนเภสัชกรรม

โรงงานนำร่องมาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มและผลไม้อบแห้ง

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

อาคารปฏิบัติการทดสอบนิเวศพิษวิทยา

ศูนย์ทดสอบการสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ออกแบบโรงงานยา Seven Stars Pharmaceutical

ออกแบบโรงพยาบาลอาคาร OPD ม.สุรนารี

ห้องปฏิบัติการ BSL 3 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

CONTACT
151 7th Floor TEAM Building, Nuan Chan Road,
Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 Thailand
Tel : +662-509-9081-2 Fax : +662-509-9083
SQ ARCHITECTS & PLANNERS
COPYRIGHT © 2016 WWW.SQARCHITECTS.COM ALL RIGHTS RESERVED.
A Member of